Skip to main content

Academic Staff

Prof. Dr. Ercan EREN

Prof. Ercan EREN

Prof. Dr. Feride GÖNEL

Prof. Feride GÖNEL

Prof. Dr. Sait ÖZTÜRK

Prof. Sait ÖZTÜRK

Prof. Dr. Melike BİLDİRİCİ

Prof. Melike BİLDİRİCİ

Prof. Dr. Gülsün YAY

Prof. Gülsün YAY

Prof. Dr. Ensar YILMAZ

Prof. Ensar YILMAZ

Prof. Dr. Murat DONDURAN

Prof. Murat DONDURAN

Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN

Prof. Hüseyin TAŞTAN

Mesut Karakaş

Prof. Mesut KARAKAŞ

Prof. Dr. Meral UZUNÖZ

Prof. Meral UZUNÖZ

Fazıl Kayıkçı

Prof. Fazıl KAYIKÇI

Murat Anıl MERCAN

Prof. Murat Anıl MERCAN

Burak Ünveren

Prof. Burak ÜNVEREN

Sema Yılmaz GENÇ

Prof. Sema YILMAZ GENÇ

Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN

Assoc. Prof. Senem ÇAKMAK ŞAHİN

Doç. Dr. Asuman OKTAYER

Assoc. Prof. Asuman OKTAYER

Doç. Dr. Seçkin SUNAL

Assoc. Prof. Seçkin SUNAL

Doç. Dr. Tunç DURMAZ

Assoc. Prof. Tunç DURMAZ

Doç. Dr. Tolga AKSOY

Assoc. Prof. Tolga AKSOY

Serçin ŞAHİN

Assoc. Prof. Serçin ŞAHİN

s_ücer

Assoc. Prof. Sırrı Emrah ÜÇER

Dr. Öğr. Üyesi Hasan A. KARADUMAN

Asst. Prof. Hasan A. KARADUMAN

cnyshn

Asst. Prof. Canay ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KAPLAN

Asst. Prof. Zeynep KAPLAN

Kazım BAYCAR

Asst. Prof. M. Kazım BAYCAR

Özge KAMA MASALA

Asst. Prof. Özge KAMA MASALA

Tekin ÖZÜBEK

Lect. Dr. Tekin ÖZÜBEK

Öğr. Gör. Dr. Müge AKAD

Lect. Dr. Müge AKAD

Arş. Gör. Dr. Alaaddin TOK

Res. Asst. Dr. Alaaddin TOK

Arş. Gör. Özdemir TEKE

Res. Asst. Özdemir TEKE

Ecem DOYGUN

Res. Asst. Ecem DOYGUN

Hikmet KAYA

Res. Asst. Hikmet KAYA

Selin ERDOĞAN

Res. Asst. Selin ERDOĞAN

Volkan GÜNGÖR

Res. Asst. Volkan GÜNGÖR

İbrahim Engin KILIÇ

Res. Asst. İbrahim Engin KILIÇ

Binnur GÜNAY

Res. Asst. Binnur GÜNAY

Arş. Gör. Alican Yıldırım

Res. Asst. Alican YILDIRIM

Pelin DUMAN

Res. Asst. Pelin DUMAN

Anıl TUĞRAL

Res. Asst. Anıl TUĞRAL

Burak YERLİKAYA

Res. Asst. Burak YERLİKAYA

Yunus Emre ÖZCAN

Res. Asst. Yunus Emre ÖZCAN

Yeşim ÇAKAR

Res. Asst. Yeşim ÇAKAR

Arş. Gör. Ahmet Şahin

Res. Asst. Ahmet ŞAHİN

AhmetEnesYilmaz

Res. Asst. Ahmet Enes YILMAZ

asuman eşlik

Res. Asst. Asuman Eşlik